Disclaimer

Disclaimer:

Please kindly note that certain electronic resources displayed in our library catalog may be subject to content regulations in compliance with applicable laws and guidelines in Vietnam. The library catalog includes materials sourced through an open URL resolver or from library subscribed databases, and the library has no direct control over their content. The presence of these resources in our catalog does not imply any endorsement or approval by the library. Users are advised to exercise their own discretion and judgment when accessing and utilizing these resources as they may encounter materials that are regulated or deemed inappropriate according to local guidelines. The VinUniversity bears no responsibility for the consequences or liabilities that may arise from the use of these electronic resources.

Thông báo:

Xin lưu ý rằng một số tài nguyên điện tử được hiển thị trong danh mục tài liệu thư viện có thể chịu sự quy định về nội dung phù hợp với luật pháp và những hướng dẫn khác áp dụng tại Việt Nam. Danh mục tài liệu thư viện bao gồm tài liệu được thu thập thông qua các địa chỉ URL mở hoặc từ những cơ sở dữ liệu mà thư viện đã đăng ký và thư viện không kiểm soát trực tiếp nội dung của chúng. Vì vậy, việc các tài nguyên này xuất hiện trong danh mục của chúng tôi không đồng nghĩa với việc thư viện chứng nhận, xác thực hay tán thành chúng. Người dùng cần chủ động cân nhắc khi truy cập và sử dụng các tài nguyên này, vì họ có thể gặp phải tài liệu bị quy định hoặc được xem là không phù hợp theo các quy định của pháp luật Việt Nam. VinUniversity không chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc trách nhiệm phát sinh từ việc sử dụng các tài nguyên điện tử này.